Амфитеатр дар шаҳри Душанбе
Асосӣ / Хабарҳо
Бахшҳои сайт
Ҷустуҷӯ дар сайт
Хабарҳо
31 May 2010

Субњи 31 майи соли 2010 дар маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї дар шањри Душанбе тањти раёсати Мањмадсаид Убайдуллоев љаласаи васеи кории шањрдорї баргузор гардид.

Дар љаласа ќабл аз њама ба масоили њолати заминистифодабарї дар шањр аз љониби шахсони воќеию њукуќї ва роњ надодан ба ѓасби худсаронаву ѓайритаъинотї истифодабарии он таваљљўњи хоса зоњир карда шуд.

Дар њамин радиф дар робита ба мурољиати ЉДММ «Ёќут-2000» оид ба ташкили бозори фурўши мањсулоти кишоварзї дар заминаи Маркази саводи мављудаи «Ёќут-2000», азнавсозии бинои дуошёна ва ташкили терминали мусофиркаши самти Душанбе-Вањдат мавриди баррасї ќарор гирифт, ки дар ин хусус гузориши прокуратураи шањри Душанбе шунида шуд. 

Мањмадсаид Убайдуллоев бо хулоса аз гузоришњои баррасигардида таваљљўњи тамоми масъулини соњањои шањрдориро бори дигар ба њолатњои масъалаи мазкур нигаронида, дастур фармуд, ки дилхоњ мурољиат дар доираи муќаррароти ќонунгузории амалкунанда баррасї карда шавад ва нагузоранд,  ки новобаста аз хоњишу иродаи мурољиаткунанда мароми дар пойтахт амалишаванда – волоияти ќонун  ва роияи њатмии он халалдор карда шавад.

Дар љаласа бо иртибот ба масъалахои мубрами њаёти хољагидории шањр,  аз љумла нисбати истгоњњои наќлиётї дастур гашт, ки аз љониби раисони ноњияњо то 9 сентябри соли 2010 дар асоси тарњњои тасдиќгардида, сохтмони истгоњњои замонавї тибќи наќшањои мављуда ба анљом расонида, њолати истифодаи  истгоњњои фаъол зери назорати доимї ва алайњи харобкорони моликияти љамъиятї дар њамдастї бо ањли љамоатчигї  ва маќомоти њифзи њуќуќ мувофиќ ба талаботи Ќоидањои тартиботи љамъиятї, ободонї ва санитарї дар шањри Душанбе тадбирњои муассир андешида шаванд.

Њамзамон зикр гашт, ки вазъи санитариву экологї, коркарди санитарии дарахтон, ѓановати бозори истеъмолї, таъминоти ањолї бо оби нўшокї, хизматрасонии наќлиёти љамъиятї, тозаву дар њолати коршоямї ќарор доштани каналу селпартоњо ва сифати корњои таъмирї дар роњњои таљдидшавандаи шањр мавриди таваљљўњи њамарўзаи масъулон ќарор гирад.

Дар фарљоми љаласа бо дахли масоили кадрї дар дастгоњи Раиси шањр ва тавассути озмуни кушод љалби бештари мухатассисони љавон ба хизмати давлатї, рафти корњои сохтмонї дар минтаќаи бунёдкунандаи субъектњои хољагидории душанбегиён барои сокинони аз офати табиї бесарпаноњмондаи шањри Кўлоб, ки дар маљмўъ 142  хонаи истиќоматиро дар бар мегирад, мавриди пажўњиш карор дода,  дастур фармуд, ки љараёни фаъолияти пудратчиёни иншоот мутобиќ ба ќарори марбутаи шањрдорї зери назорати доимї ќарор дода шавад.